Medezeggenschapsraad

Iedere school in Nederland heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur van de  Roelof van Wienesse en de Jan Luykenschool over belangrijke schoolzaken voor het personeel, de ouders en de leerlingen:

  • Veiligheid en gezondheid op de school.
  • Het schoolplan.
  • De overblijfregeling.
  • Het verbeteren van het onderwijs.
  • Het vaststellen van vakanties en vrije dagen,
  • Het kiezen van een lesmethode.
  • De manier waarop de school ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten.

Vergaderingen
De vergaderingen van de MR worden ’s avonds op een van beide locaties gehouden en zijn voor iedereen vrij toegankelijk. De goedgekeurde notulen hangen worden op de site geplaatst.
Het jaarverslag 2021/2022 kunt u vinden bij downloads.

Verkiezingen
In de MR zitten 4 vertegenwoordigers van de ouders (oudergeleding) en 4 vertegenwoordigers van de personeelsleden(personeel geleding) van de beide locaties. Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad. Verkiezingen elke 3 jaar.

Taken van de MR
De MR heeft een aantal bevoegdheden en rechten. De algemene rechten zijn het informatierecht, het recht op overleg en het initiatiefrecht. De bijzondere bevoegdheden zijn het instemmingsrecht en adviesrecht.

Zowel de vertegenwoordigers van de ouders als van het personeel hebben instemmingsrecht over belangrijke zaken. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld beiden instemmen met het schoolplan, de schoolgids en de manier waarop ouders betrokken worden bij hulp op school. Over een aantal andere zaken heeft de MR adviesrecht, bijvoorbeeld over fusieplannen of over het aanstellen van een nieuwe directeur.

Contact
Heeft u vragen, kritiek, opmerkingen of suggesties? Bel of mail de leden van de MR.

Oudergeleding: Tim de Kluijs en Mark van der Wal
Personeelsgeleding: Wilbert Prehn en Jolanda Macke
e-mail adres: mr.roelofvanwienesse@openbaaronderwijspresent.nl